گالری تصاویر دبیرستان کمال

صفحه اصلی » گالری تصاویر دبیرستان کمال

عکس های تکی

برگذاری جلسات آزمایشگاه شیمی و فیزیک درس آزمایشگاه کلاسهای دهم در مرکز تحقیقات فضیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آزمون پایان دوره تابستان ۱۴۰۲

اولین آزمون مشاوره

دورهمی بیاد ماندنی با دبیران و اعضای انجمن ۱۴۰۱-۱۴۰۲

سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

قبل از کرونا