کادر مدرسه

صفحه اصلی » کادر مدرسه

کادر اجرایی مدرسه

مدیر عامل

Placeholder

سید محمد رضا جزایری

مدیر

Placeholder

محمد علی محمدی

علیرضا جمالی

Placeholder

معاون آموزشی و پرورشی

معاون اجرایی

Placeholder

حسین عسکریان

معاون آموزشی

Placeholder

پرویز انصاریان

کادر آموزشی مدرسه

ریاضی

Placeholder

استاد مقدم

ریاضی 1 و 2

ریاضی

Placeholder

استاد ترکی

ریاضی 1 و آمار

ریاضی

Placeholder

استاد ربیعیان

حسابان 1

ریاضی

Placeholder

استاد کشاورزی

هندسه 1 و 2

ریاضی دوازدهم

Placeholder

استاد هرندی زاده

هندسه و دیفرانسیل

ریاضی دوازدهم

Placeholder

استاد معاونی

حسابان 2 و ریاضی 3

شیمی

Placeholder

استاد بنی نجار

شیمی 2

شیمی

Placeholder

استاد سعیدی

شیمی 3

زیست

Placeholder

استاد همدانی

زیست 1 و 2

زیست

Placeholder

استاد دیانی

زیست 3

فیزیک

Placeholder

استاد رضا زاده

فیزیک 1

فیزیک

Placeholder

استاد تدین نژاد

فیزیک 2 و 3

ادبیات

Placeholder

استاد کرم فر

دبیر مدارس برتر اصفهان

ادبیات

Placeholder

استاد باقری

دبیر مدارس برتر اصفهان

زبان

Placeholder

استاد پورموسی

دبیر آموزشگاه های برتر اصفهان

زبان

Placeholder

استاد کشاورزیان

دبیر آموزشگاه های برتر اصفهان

دینی

Placeholder

استاد ادیبی

دبیر مدارس برتر اصفهان

تاریخ و جغرافی

Placeholder

استاد بنایی

دبیر مدارس برتر اصفهان

زمین شناسی

Placeholder

استاد عطایی

دبیر آموزشگاه های برتر اصفهان

تربیت بدنی

Placeholder

استاد جوانمردی

دبیر آموزشگاه های برتر اصفهان

عربی

Placeholder

استاد مهاجری

دبیرستان اژه ای و مدارس برتر اصفهان

عربی

Placeholder

استاد نبیان

دبیرستان اژه ای و مدارس برتر اصفهان

مشاور

Placeholder

استاد قندهاری

مدرس مشاوره و برنامه ریزی مدارس برتر اصفهان

مشاور

Placeholder

استاد محمدی

مشاور خانواده مدارس برتر اصفهان

پیمایش به بالا