خانواده آزادمنش

صفحه اصلی » مطالب

خانواده آزادمنش

– نظارت و کنترل دقیق بر رفتارهای فرزندان دارند. – در تکریم به فرزندان دریغ ندارند. – اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری به فرزندان

ادامه مطلب »

خانواده مداراگر

– فرزندان آزادی عمل دارند به طوری که به هر چه اراده کنند دست می یابند. – والدین همواره تسلیم خواسته های فرزندان هستند. –

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا