ریاضی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده 

***کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود

جلسسه اول فیزیک 1400/4/13  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2596&recording=2571291&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول شیمی    1400/4/14    https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2596&recording=2575750&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول ریاضی 1400/4/19   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2288&recording=2594126&groupid=0&sesskey=dQwCq1motx

جلسه دوم فیزیک  1400/4/20   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2596&recording=2601160&groupid=0&sesskey=OLCwl0D8G8

جلسه دوم شیمی  1400/4/21    https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2596&recording=2606012&groupid=0&sesskey=KEgxLnCfuZ

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top