ریاضی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده 

*** کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود

جلسه اول ریاضی1400/4/10  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2560664&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه دوم ریاضی 1400/4/10 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2561267&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول فیزیک 1400/4/14 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2579044&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول هندسه 1400/4/14 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2292&recording=2575363&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول گسسته 1400/4/15 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2292&recording=2580098&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه دوم گسسته 1400/4/15  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2292&recording=2580236&groupid=0&sesskey=FVwwpLefcq 

جلسه اول ادبیات 1400/4/15  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2581553&groupid=0&sesskey=JcHmHveMTu

جلسه اول شیمی  1400/4/16  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2584438&groupid=0&sesskey=iIy5NEZk41

جلسه  اول  زبان 1400/4/16   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2586210&groupid=0&sesskey=9l9gQRl3Ba

جلسه دوم زبان 1400/4/16   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2587274&groupid=0&sesskey=9l9gQRl3Ba

جلسه دوم ریاضی  1400/4/17   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2590292&groupid=0&sesskey=dQwCq1motx

جلسه دوم فیزیک  1400/4/19  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2594661&groupid=0&sesskey=dQwCq1motx

جلسه دوم هندسه پایه 1400/4/21   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2606301&groupid=0&sesskey=KEgxLnCfuZ

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top