تجربی

لینک  کلاس های انلاین ضبط شده

*** کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود

جلسه اول ریاضی1400/4/10  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2560664&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه دوم ریاضی 1400/4/10 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2561267&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول فیزیک 1400/4/14 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2579044&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول زیست شناسی 1400/4/12 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2291&recording=2567231&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2

جلسه اول ادبیات 1400/4/15  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&recording=2581553&groupid=0&sesskey=JcHmHveMTu

جلسه اول شیمی 1400/4/16  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2584438&groupid=0&sesskey=iIy5NEZk41

جلسه  اول  زبان 1400/4/16   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2586210&groupid=0&sesskey=9l9gQRl3Ba

جلسه دوم زبان 1400/4/16   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2587274&groupid=0&sesskey=9l9gQRl3Ba

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top