دوازدهم

تجربی

لینک  کلاس های انلاین ضبط شده *** کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود جلسه اول ریاضی1400/4/10  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2560664&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه دوم ریاضی 1400/4/10 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2561267&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه اول فیزیک 1400/4/14 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&re ...

ریاضی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده  *** کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود جلسه اول ریاضی1400/4/10  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2560664&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه دوم ریاضی 1400/4/10 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2293&recording=2561267&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه اول فیزیک 1400/4/14 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2293&a ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top