تجربی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده

جلسه اول ریاضی 1400/4/27 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2633530&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه اول شیمی1400/4/27  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2634389&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه اول عربی1400/4/28 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2642798&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه دوم ریاضی 1400/5/3   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2658758&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه دوم شیمی 1400/5/3 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2660033&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه دوم فیزیک  1400/5/4   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2662967&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

جلسه دوم عربی 1400/5/4  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2666220&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top