دهم

تجربی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده جلسه اول ریاضی 1400/4/27 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2633530&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه اول شیمی1400/4/27  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2634389&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه اول عربی1400/4/28 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2642798&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه دوم ریاضی 1400/5/3 ...

ریاضی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده جلسه اول ریاضی 1400/4/27 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2633530&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه اول شیمی1400/4/27  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2634389&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه اول عربی1400/4/28 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2593&recording=2642798&groupid=0&sesskey=cOuqjnoFvl جلسه دوم ریاضی 1400/5/3   ht ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top