خانواده مستبد ( خودکامه)

صفحه اصلی » انواع خانواده » خانواده مستبد ( خودکامه)

– بر رعایت انضباط سخت و مقررات تاکید دارند.

– تنبیه بدنی را مجاز می دانند.

– فرزندان را در تصمیم گیری های مسایل جاری خانواده مشارکت نمی دهند.

– اجرای دستورات را بدون در نظر گرفتن شرایط، از فرزندان انتظار دارند.

– احترام به شخصیت فرزندان را موجب کاهش سلطه والدین می پندارند.

– به احساسات و عواطف فرزندان توجه نمی نمایند.

– اجازه اظهار نظر به فرزندان نمی دهند.

* این گروه خانواده ها ( خانواده های مستبد) فرزندانی که پرورش می دهند عموما دارای ویژگی های زیر هستند:

– احساس حقارت و کوچک بودن می نمایند.

– شخصیت مستقل ندارند.

– از خود باوری و اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.

– به توانمندی های خود واقف نیستند.

– افکار منفی نسبت به دیگران دارند.

– دارای روحیه حساس و دوجانبه ( پرخاشگر یا مطیع بی چون و چرا) می باشند.

– کمتر به خود متکی هستند.

– نمی توانند تصمیم بگیرند.

– استعداد و خلاقیت کمتری از خود نشان می دهند.

– از نظر اخلاقی رشد کمتری دارند.

– از انجام یک وظیفه به خوبی برنمی آیند.

– دارای اختلالات روانی خواهند شد.

پیمایش به بالا