خانواده مداراگر

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده مداراگر

– فرزندان آزادی عمل دارند به طوری که به هر چه اراده کنند دست می یابند.

– والدین همواره تسلیم خواسته های فرزندان هستند.

– والدین سعی در برآوردن کامل نیازها و خواهش های فرزندان دارند.

– تصمیم ها بر اساس تمایلات فرزندان گرفته می شود.

– ناکامی و محرومیت برای فرزندان وجود ندارد.

*  این گروه خانواده ها( مداراگر)  فرزندانی که پرورش می دهند عموما دارای ویژگی های زیر هستند:

– احترام به والدین نمی گذارند.

– مسئولیت پذیر نیستند.

– وابستگی شدید به والدین دارند.

– از رشد عاطفی و اجتماعی بسیار پایینی برخوردارند.

– هنگام ورود به جامعه پرخاشگرند.

– لوس و ننر پرورش می یابند.

– خود را مهم تر از دیگران پنداشته و دچار خود بزرگ بینی هستند.

پیمایش به بالا